Povinně zveřejňované informace na internetu pro obce
Povinně zveřejňované informace na webových stránkách obce

Mezi naše klienty patří i české instituce a obce. V rámci profesionálního servisu poskytujeme samozřejmě i důležité informace a představujeme legislativní nařízení, které musejí zejména webové stránky těchto subjektů obsahovat. A protože rádi děláme i něco navíc, sepsali jsme tento seznam ze zákona povinně zveřejňovaných informací a pravidel pro webové stránky obcí a institucí.

 

Proč mají obce povinnost uveřejňovat některé informace online?

 • Občané mají právní nárok na přístup k informacím o činnosti veřejné správy a orgány veřejné správy mají tomu odpovídající povinnost občany o své činnosti řádně informovat. 
  ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Nejjednodušším způsobem, kterým je obec povinna poskytovat veřejnosti informace o své činnosti, je prostřednictvím webových stránek obce umístěných na internetu.

 

 

Jaké informace musí obce a instituce povinně zveřejňovat online?

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 InfZ

 • důvod, způsob založení obce, podmínky a principy, za kterých obec provozuje svoji činnost
 • organizační strukturu obce
 • kde lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
 • místo, lhůtu, způsob, pravidla a formuláře pro podávání opravné prostředky proti rozhodnutím obce
 • postup a lhůty, které obec dodržuje při vyřizování všech žádostí občanů
 • nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje
 • ceník za poskytování informací
 • výroční zprávu obce
 • výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 InfZ
 • usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ
 • elektronickou adresu podatelny

Podle zákona § 5 odst. 2 InfZ

 • právní předpisy obce
 • seznamy hlavních koncepčních, strategických a programových dokumentů

Podle zákona § 5 odst. 3 InfZ

 • informace poskytnuté žadateli na základě žádosti dle §13 InfZ je obec povinna do 15 dnů zveřejnit online
 • informace zveřejněné v elektronické podobě musí splňovat požadavky ust. § 4 odst. 2 InfZ (být ve formátu HTML, RTF nebo PDF, nikoli DOC)
 • informace se uvádějí v plném rozsahu včetně data podání, textu žádosti a textu poskytnuté informace, přičemž osobní údaje žadatele je nutno odstranit
 • byly-li informace žadateli poskytnuty v jiné než elektronické podobě (např. kopie listin, ústně) nebo se jedná o rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace, postačí zveřejnit doprovodnou informaci o jejich obsahu

Podle zákona § 5 odst. 5 InfZ

 • vede-li a spravuje-li obec veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky, je povinna tyto informace zveřejnit 

 

 

Podmínky pro zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce (EÚD)

§ 112 zákona č. 128/2000 Sb.

 • elektronickou úřední desku zřizuje každá obec jako správní orgán pro obec a všechny její orgány
 • EÚD musí být nepřetržitě veřejně přístupná, čili online
 • povinností obce podle ust. § 26 odst. 1 SŘ je zveřejňovat na elektronické úřední desce celý obsah úřední desky, tzn. celý text všech písemností, které se zobrazují na ÚD
 • obsah a forma informací může být vhodně upravený vlastní text dokumentu. Není nutnost uveřejňovat stejnopis originálu z listinné úřední desky
 • podle ust. § 26 odst. 1 SŘ, by se dokumenty měli současně vyvěšovat i snímat jak listinné úřední desky, tak z EÚD

 

 

Okruhy povinně zveřejňovaných dokumentů na EÚD

podle zákona č. 500/2004 Sb.

 • doručení veřejnou vyhláškou ve věci řešené podle správního řádu obcí samou podle § 25 odst. 2 SŘ – s výslovně stanovenou sankcí neplatnosti doručení při nezveřejnění na elektronické úřední desce obce

podle zákona č. 128/2000 Sb.

 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
 • rozhodnutí krajského úřadu o přenesení výkonu přenesené působnosti obce na pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří
 • rozhodnutí Ministerstva vnitra o přenesení výkonu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • rozhodnutí Ministerstva vnitra o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem
 • uzavřené veřejnoprávní smlouvy
 • oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva, který má být volen v následujícím volebním období
 • oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce
 • rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce
 • nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení
 • rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti
 • rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce
 • rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce platnosti
 • informace o jednání zastupitelstva obce ve věci seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti včetně návrhu opatření v případě zjištěných nezákonností, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů obce

Informace a dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zvláštních zákonů (podle zákona č. 106/1999 Sb. a § 5 odst. 1 InfZ.)

 • § 27 odst. 3 – seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis, počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů,
 • § 47 – vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce zveřejněním zápisu o výsledku voleb

Podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • § 13 – usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení (nevyhlášení) místního referenda na návrh přípravného výboru
 • § 14 – usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva
 • § 46 odst. 1 – vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu v obci

Podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • § 49 odst. 5 – při doručování písemnosti veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu nebo sídla, jakož i osobě, která není známa, nebo při doručování hromadným předpisným seznamem zveřejní veřejnou vyhlášku na žádost správce daně též obecní úřad v místě adresátova posledního známého pobytu nebo sídla, popřípadě obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • § 20 – zveřejňování písemností ve věcech územního plánování při doručování veřejnou vyhláškou

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • § 76 – nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • § 37 odst. 3 – informace o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na vybrané parkoviště

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • § 85 – nařízení krajské hygienické stanice o mimořádných opatřeních při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu zveřejňují mj. obce v nařízení určené

Podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

 • § 12 odst. 4 – uveřejnění oznámení o dražbě nemovitosti

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

 • § 16 – zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních v režimu tohoto zákona mj. dotčenými obcemi

Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

 • § 8 – obec, na jejímž území je nebo má být umístěno povolované zařízení, zveřejní stručné shrnutí údajů o žádosti o vydání povolení a informace o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • § 3 – rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení a zrušení stavu nebezpečí zveřejňují i obce, na jejichž území je stav nebezpečí vyhlášen

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • § 11 – obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu obce
 • § 17 – obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 

Věříme, že Vám tyto informace pomohou při správě obecních webových prezentací, které vytváříme profesionálně, od roku 2000 a hlavně s láskou.

 

Jsme hrdými členy

01 02 03 04 05 06

Máte na nás dotaz? Napište nám.

13 + 7 =